Agenda ALV 2016

Op 21 maart 2016 wordt de Algemene Leden Vergadering 2016 gehouden.
Aanvang 20.00 uur.
Locatie: ‘De Tibbe’, Kees de Haanstraat 73, Sappemeer

Agenda

1. Opening, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen algemene ledenvergadering 2015

4. Jaarverslagen diverse commissies

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie
De kascommissie in 2016: Gea Blom en Henriëte Boelens
Reserve: Denise Hofman

7. Vacatures binnen de vereniging

8. Financieel jaarverslag 2015

9. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016

10. Instellen huishoudelijk reglement

10a.Verplichting aanschaf en dragen clubkleding

11. Bestuursverkiezing
Aftredend:
René Damhoff (herkiesbaar)
Peter Kingma (herkiesbaar
Tina Jonkers (niet herkiesbaar)

Het bestuur stelt voor Gea Stevens te benoemen in het bestuur.
Zij zal de taak van secretaris op zich nemen.

Tot één week voor de ALV kunnen kandidaten, gesteund door bestuur of tenminste tien seniorleden, zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het verslag van 2015 is fysiek of digitaal vanaf 14 maart te verkrijgen bij het secretariaat: secretaris@zpcdeinktvis.nl

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten

  • Sponsoren